Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten, en de uitvoering daarvan die WeVerduurzamen, hierna te noemen ‘de gebruiker’,
met u, hierna te noemen ‘de wederpartij’ sluit.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen
worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De wederpartij is verplicht om in te
stemmen met de nieuwe bepalingen. Deze zullen qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk
met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
1.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst
en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 2: Offerte
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 Gebruiker kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Contractduur
3.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
3.2 De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De wederpartij is verplicht om aan de gebruiker tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst. Als de gebruiker de informatie niet tijdig heeft gekregen,
heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de door vertraging
ontstane kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
3.4 Gebruiker is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen, als er sprake is van een
tussentijdse verhoging van (een) kostprijsfactor(en), met inachtneming van de toepassing zijn de
wettelijke voorschriften. Dergelijke prijswijzigingen geven de wederpartij niet het recht om de
overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

Artikel 4: Levering
4.1 De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat gebruiker de locatie met de door hem – en door de
eventueel ingeschakelde derden – gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken
op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
4.2 Alle door de wederpartij dan wel op verzoek van wederpartij door derden op de locatie ter
beschikking gestelde zaken, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, water, geluidsinstallatie en
andere materialen en hulpwerktuigen, worden door gebruiker gebruikt voor rekening en risico van de
wederpartij.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de
gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
5.2 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van de gebruiker veilig te stellen.
5.3 Wederpartij is gehouden te allen tijde medewerking te verlenen aan gebruiker wanneer, wegens
het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, de geleverde zaken door gebruiker
worden gerevindiceerd.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 1 dag na factuurdatum mits een ander termijn
schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
6.3 Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op gebruiker te verrekenen of om op te
schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van een faillissement van gebruiker.
6.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.
6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij tevens verschuldigd alle (buiten-)
gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de
hand van ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 7: Aanvaarding en reclamatie
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst.
Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan gebruiker te
worden gemeld.
7.2 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd zonder
beschadiging, defecten of gebreken en wordt de prestatie geacht conform de overeenkomst te zijn
geleverd.
7.3 Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk bij de gebruiker heeft geklaagd.
7.4 De melding dient zodanig gedetailleerd te zijn dat gebruiker adequaat kan reageren. Wederpartij
moet gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de
bewerking opnieuw uit te voeren.
7.5 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten
integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaringen
8.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
8.2 Indien de wederpartij, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige
overeenkomst met gebruiker aansprakelijk is en gebruiker wordt door een derde ter zake
aangesproken, zal de wederpartij gebruiker volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
8.3 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
de gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Beëindiging en annulering van de overeenkomst
9.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de
overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door gebruiker
gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor gebruiker
vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen.
9.2 Gebruiker is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen is van omstandigheden welke
goede gronden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
• De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
• Indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende
de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.
10.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker
niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot
schadevergoeding zal bestaan.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
gebruiker, van de door haar ingeschakelde derden of leveranciers of andere gewichtige reden aan de
zijde van gebruiker.
10.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van opschorting of beëindiging
geleden of te lijden schade.

Artikel 11: Garantie
11.1 Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte
van gebruiker heeft voldaan.
11.2 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, door wederpartij of door derden.
11.3 Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw aren op het moment van
levering of op zaken die door wederpartij zijn voorgeschreven dor dof namens hem zijn aangeleverd.
11.4 Geen garantie wordt gegeven op het keren en/of repareren van zaken van wederpartij.
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten tussen WeVerduurzamen en wederpartij is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing

Neem vrijblijvend contact op

Bedankt dat u contact heeft opgenomen met Weverduurzamen.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw aanvraag reageren.
Oeps. Er is helaas iets misgegaan met het invullen van het contact formulier. Probeer het nogmaals.